Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci określa warunki nabywania prawa do świadczenia wychowawczego oraz zasady przyznawania i wypłacania tego świadczenia.
Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego następują na wniosek matki, ojca, opiekuna faktycznego albo opiekuna prawnego dziecka.
Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym za względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze.

Do wniosku dołącza się odpowiednio:

 1. zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) każdego członka rodziny;
 2. oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje o:
  a) wysokości dochodu,
  b) wysokości należnych składek na ubezpieczenia społeczne,
  c) wysokości należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne,
  d) wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego,
  e) wysokości dochodu po odliczeniu należnych składek i podatku;
 3. zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.


    W przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające ich utratę lub uzyskanie oraz ich wysokość.

    Wniosek i załączniki do wniosku mogą być składane drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego.

Świadczenie przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 lat.

Na pierwsze lub jedyne dziecko rodzice otrzymają wsparcie po spełnieniu kryterium dochodowego: 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1200 zł, jeśli jest w niej wychowywane dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Na drugie i kolejne dziecko rodzice otrzymają świadczenie niezależnie od dochodu.

Pełnoletnie dziecko do ukończenia 25 lat liczy się do składu rodziny przy ustalaniu dochodu, jeżeli pozostaje na utrzymaniu rodziców.

Dochód rodziny jest ustalany tylko przy ubieganiu się o świadczenie na pierwsze lub jedyne dziecko.
Wysokość świadczenia wynosi 500 zł mieięcznie

WAŻNE
    Organ właściwy oraz marszałek województwa prowadzący postępowanie w sprawach świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego są obowiązani do samodzielnego uzyskania lub weryfikacji od organów podatkowych lub ministra właściwego do spraw finansów publicznych, organów emerytalno-rentowych oraz rejestrów publicznych, w tym rejestru PESEL, o których mowa w przepisach o ewidencji ludności, drogą elektroniczną, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw rodziny, lub drogą pisemną, odpowiednio:

 

 1. informacji o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych każdego członka rodziny, udzielanych przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego, zawierających dane o wysokości:
  a) dochodu,
  b) składek na ubezpieczenia społeczne odliczonych od dochodu,
  c) należnego podatku;
 2. danych, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. a, b, d, f, g oraz k (tj. imię i nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL, stan cywilny, obywatelstwo i płeć);
 3. informacji o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne, w tym informacji o wysokości składek od poszczególnych płatników i okresach opłacania przez nich tych składek;
 4. informacji o legitymowaniu się odpowiednim orzeczeniem wydanym na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), obejmującej następujące dane:
  a) datę i rodzaj wydanego orzeczenia,
  b) datę złożenia wniosku o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności,
  c) okres, na jaki zostało wydane orzeczenie.

W przypadku braku możliwości samodzielnego uzyskania przez organ właściwy informacji lub zaświadczenia, z przyczyn nieleżących po stronie organu właściwego, organ właściwy wzywa osobę do dołączenia wskazanych informacji lub zaświadczeń.

Dodatkowe informacje