Sprawozdania za 2018 rok  OPS Wizna

pdf Rachunek zysków i strat jednostki

pdf Bilans jednostki budżetowej

pdf Informacja dodatkowa

pdf Zestawienie zmian w funduszu jednostki


Dodatkowe informacje