SPRAWOZDANIE Z REAZLIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU WSPIERANIA RODZINY I PIECZY ZASTĘPCZEJ ZA 2017rok ORAZ WYKAZ POTRZEB ZWIĄZANYCH Z    REALIZACJĄ ZADAŃ W GMINIE WIZNA

 

PODSTAWA PRAWNA

         Z dniem 1 stycznia 2012r. weszła w życie ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Ustawodawca w powyższym akcie prawnym określił m.in. nowe zadania dla poszczególnych szczebli samorządu terytorialnego, w tym gminnego.

Art. 179 ust. 1 ustawy określa, iż w terminie do 31 marca każdego roku Wójt składa Radzie Gminy roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz przedstawia potrzeby związane z realizacją zadań. Rada Gminy , biorąc pod uwagę potrzeby , uchwala gminny program wspierania rodziny. Wójt Gminy Wizna zlecił realizację zadań Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wiźnie . Ustawa nakłada na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek wspierania rodziny w wypełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych oraz organizacji pieczy zastępczej.

Uchwałą Nr XII /50/11 Rady Gminy Wizna z dnia 29 listopada 2011r. został przyjęty gminny system profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodzina na lata 2011-2020. Celem głównym jest ,, Wzmocnienie potencjału rozwojowego rodziny w zakresie zaspokajania indywidualnych potrzeb jej członków, ochrony jej praw i podmiotowości , w systemowych działaniach zapewniających niwelowanie różnic, bezpieczeństwo socjalne i poprawę jakości życia,,

Dla dobra dzieci , które potrzebują szczególnej ochrony i pomocy ze strony dorosłych, środowiska rodzinnego, atmosfery szczęścia, miłości i zrozumienia, w trosce o ich harmonijny rozwój i przyszłą samodzielność życiową, dla zapewnienia ochrony przysługujących im praw i wolności.

Preambuła ustawy:

Dla dobra rodziny, która jest podstawową komórką społeczną oraz naturalnym środowiskiem rozwoju i dobra wszystkich jej członków, a w szczególności dzieci.

Ustawa określa:

  1. Zasady i formy wspierania rodziny przezywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej;
  2. Zasady i formy sprawowania pieczy zastępczej oraz pomocy w usamodzielnieniu jej pełnoletnich wychowanków;
  3. Zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej;
  4. Zasady finansowania wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
  5. Zadania w zakresie postępowania adopcyjnego.

Wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczej to zespół planowanych działań mających na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełnienia tych funkcji.

   Rozwój dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wizna wspierany jest poprzez udział instytucji tym zajmujących się jak placówki oświatowe i ośrodek pomocy społecznej. Pracownicy socjalni biorą czynny udział w szkoleniach o tematyce pomoc rodzinom wielodzietnym, rodzinom niepełnym, rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym.

   W ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” udzielono pomocy w formie posiłku. W/w pomocą objęto łącznie 70 uczniów w tym: 8 dzieci do 7 lat i 62 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Łączny koszt świadczeń wyniósł 20 585,12 zł

      Od 10 lipca 2017 r. Ośrodek zatrudnił asystenta rodziny na umowę zlecenie (80 godz. miesięcznie). Pracuje obecnie z 5 rodzinami, w których łącznie jest 15 dzieci. Rodziny te są niewydolne wychowawczo, mają problemy z nadużywaniem alkoholu, dochodzi do przemocy w rodzinie, zachodzi obawa o złe sprawowanie opieki nad dziećmi.

       Rolą asystenta jest pomoc rodzinie w poprawie jej sytuacji życiowej, nauka prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych i wychowawczych. Ponadto asystent wspiera aktywność społeczną i zawodową rodziny, motywuje jej członków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Do zadań asystenta należy także: motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców kształtujących prawidłowe wzorce rodzicielskie i umiejętności psychospołeczne, interwencje w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin, prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci. Praca asystenta rodziny przybiera formę socjalno-wychowawczą. Asystenci uczą rodziców, jak prawidłowo wychowywać i sprawować opiekę nad dziećmi, między innymi przekazują informacje na temat prawidłowych postaw rodzicielskich, sposobów komunikowania się, metod wychowawczych, uświadamiają rodziców jaką pełnią rolę wobec dzieci, pokazują korzyści z tworzenia pozytywnych wzorców. Dostarczają informacji dotyczących sposobów i miejsc spędzania wolnego czasu z dziećmi. Modelują zachowanie rodziców względem dzieci. W czasie kontaktów z rodziną pokazują, jak spokojnie rozmawiać z dziećmi, jak wydawać polecenia i je egzekwować, jak pomagać dzieciom w odrabianiu lekcji .Prowadzą treningi umiejętności wychowawczych oraz organizacji dnia codziennego, w tym podziału obowiązków między członków rodziny. Zachęcają do okazywania dzieciom miłości. Motywują rodziców do dbałości o edukację i rozwój dziecka, do kontrolowania osiągnięć szkolnych dzieci, pokazywania korzyści z uczęszczania dziecka do szkoły i przedszkola . Towarzyszą w kontaktach z nauczycielami, pedagogiem. W razie niepokojących objawów w zachowaniu dziecka motywują rodziców do zdiagnozowania poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci w poradniach psychologiczno - pedagogicznych lub innych poradniach specjalistycznych.

       Gmina podejmuje także zadania dotyczące przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie został powołany Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Wizna. W roku 2017 do zespołu wpłynęło 9 tzw. „ Niebieskie Karty”. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele instytucji, które mają na celu dobro zarówno dziecka jak i całej rodziny. Przedstawiciel szkoły, pedagog szkolny, pielęgniarka środowiskowa, pracownicy socjalni, policjant, kurator i członkowie Gminnej Komisji Alkoholowej.

Również Ośrodek realizuje zadania wynikające z Karty Dużej Rodziny. Wnioski złożyło 5 rodzin, wydano łącznie 25 sztuk Kart Dużej Rodziny na poszczególnych członków rodziny.

System pieczy zastępczej to zespół osób, instytucji i działań mających na celu zapewnienie czasowej opieki i wychowania przez rodziców.

     Jednostkami organizacyjnymi wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej są jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego wykonujące zadania w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, placówki wsparcia dziennego, organizatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, placówki opiekuńczo – wychowawcze, regionalne placówki opiekuńczo terapeutyczne, interwencyjne ośrodki preadopcyjne, ośrodki adopcyjne oraz podmioty którym zlecono realizację zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

       W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

1) 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;

2) 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;

3) 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

             W przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej,

regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

1) 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,

2) 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,

3) 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej

- średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.

ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ WIZNA W ROKU 2017r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiźnie w roku 2017r realizował następujące zadania:

  1. współfinansowanie pobytu 2 dzieci w rodzinach zastępczych
  2. współfinansowanie pobytu 1 dziecka w placówce opiekuńczo wychowawczej w Zambrowie

     3. systematyczne monitorowanie sytuacji 27 rodzin w tym 62 dzieci.

WYDATKI W ROKU 2017

Koszty realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej:

1. współfinansowanie pobytu 2 dzieci w rodzinach zastępczych i 1 dziecka w placówce opiekuńczo wychowawczej w wysokości 26 105,73 zł.

Pozostałe zadania w zakresie prowadzenia mediacji rodzinnych, monitorowania sytuacji rodzin przeżywających różnego rodzaju problemy, są realizowane przez pracowników socjalnych, w ramach obowiązków służbowych.

POTRZEBY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPIERANIA RODZINY.

W związku z rozpoznaniem potrzeb środowiska lokalnego przedstawi się poniżej niezbędne potrzeby związane z realizacją zadań wspierania rodziny:

1. dalsze współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych i placówce opiekuńczo wychowawczej

2.finansowanie asystenta rodziny.

             Przy UG w Wiźnie działa punkt konsultacyjny czynny w pierwszy wtorek miesiąca od godz. 9-tej do 11-tej i trzeci czwartek miesiąca od 15-tej do 17-tej.

Celem jego działania jest udzielanie wsparcia osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej.

Dodatkowe informacje