SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w WIŹNIE za 2017 rok

Na podstawie art. 110 ust. 9 ustawy o pomocy społecznej kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej składa Radzie Gminy coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

     Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiźnie określa statut Ośrodka, ustawy oraz akty wykonawcze ustaw.

Ośrodek Pomocy Społecznej w 2017r. realizował zadania wynikające w szczególności z:

- ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 ze zm. );

- ustawy dnia 29 grudnia 2005 roku o ustanowieniu programu wieloletniego ,, Pomoc państwa w zakresie dożywiania”( Dz. U z 2005 r., Nr 267, poz. 2259 ze zm.);

- ustawa z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci ( t. j . Dz. U. z 2017 roku , poz. 1851 ze zm.)

- ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych ( t. j. Dz. U z 2016r., poz. 1518 ze zm.);

- ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( t. j Dz. U. z 2016r. poz. 169 ze zm.);

- ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej t. j. Dz. U. 2016r. poz. 575 ze zm.);

- ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych ( t. j. Dz. U. z 2013r. , poz. 966 ze zm. ) ;

- ustawa z dnia 26 lipca 2013r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2013, poz. 984);

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( t. j Dz. U z 2016r. , poz. 1793 ze zm. );

- ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny ( t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 785 ze zm.)

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje :

1) Osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

2) Cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub w związku z uzyskaniem w RP statusu uchodźcy lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany

3) Obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej lun Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, którzy uzyskali zezwolenie na pobyt.

Osobom wymienionym w punktach od 1-3 przysługuje pomoc jeżeli zostaną spełnione kryteria dochodowe i tak:

- Osobie samotnie gospodarującej , której dochód nie przekracza kwoty 634 zł netto,

- Osobie w rodzinie , w której dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 514 zł netto.

W przypadku rodziny kryterium stanowi sumę liczby osób pomnożonej przez 514 zł.   - przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych a art. 7  pkt. 2-14 ustawy o pomocy społecznej tj.:

1. ubóstwa;

2. sieroctwa;

3. bezdomności;

4. bezrobocia;

5. niepełnosprawności;

6. długotrwałej lub ciężkiej choroby;

7. przemocy w rodzinie

8. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności:

9. bezradność w sprawach opiekuńczo- wychowawczych , zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych

10. trudności w integracji cudzoziemców , którzy otrzymali status uchodźcy;

11. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;

12. alkoholizmu lub narkomanii;

13. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;

14. klęski żywiołowej lub ekologicznej

     Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złoże-

nie wniosku lub przypadku utraty dochodu z miesiąca , w którym wniosek został złożony ,      bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli nie stanowi inaczej , pomniejszoną o :

 1. miesięczne obciążeniem podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
 2. składki na ubezpieczenie zdrowotne , rentowo-emerytalne;
 3. kwotę świadczonych alimentów na rzecz innych osób.

Powyższe kryteria i okoliczności, z powodu których udziela się świadczeń, wymienione w art. 7 decydują o strukturze osób korzystających z pomocy społecznej.

Przy czym wystarczy wystąpienie co najmniej jednego z powodów a art. 7 pkt2-14 aby otrzymać świadczenie pieniężne.

WYDATKI OŚRODKA NA REALIZACJĘ ZADAŃ

   Łączna kwota wydatków w roku 2017 obejmuje realizację zadań zleconych i własnych w wysokości 5 163 098 złotych.

Struktura wydatków OPS w 2017 roku w podziale na zadania

Dział   Wyszczególnienie Wykonanie łącznie Zadania zlecone Zadania własne Zadania własne z dotacji
852 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 490,30 0,00 490,30 0,00
855 85501 Świadczenia wychowawcze+ utrzymanie pracownika i zakupu, szkolenia, delegację 3 056 055,92 3 056 055.92 0,00 0,00
855 85502 Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wraz z wynagrodzeniami pracowników , zakupy, delegacje szkolenia, usługi 1 534 194,93 1 534 194,93 0,00 0,00
852 85213 Składki zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych i inne 8 001,36 8 001,36 0,00 0,00
852 85214 Zasiłki okresowe 82 250,21 0,00 0,00 82 250,21
852 85215 Dodatki mieszkaniowe 0,00 0,00 0,00 0,00
852 85216 Zasiłki stałe 72 873,93 0,00 0,00 72 873,93
852 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej wraz wynagrodzeniami pracowników , szkoleniami, zakupami , usługami, badania pracowników 193 194,97 0,00 0,00 57 750,00
855 85504 Wspieranie rodzin ( asystent rodziny) 6 032,00 3 016,00 3 016,00 0,00
852 85213 Składka zdrowotna od zasiłków stałych 6 556,93 0,00 0,00 6 556,93
852 85230

Program ,, pomoc państwa w zakresie dożywiania

20 985,12 0,00 8 394,05 12 591,07
852 85295 Domy Pomocy Społecznej 127 492,98 0,00 127 492 98 0,00
852 85214 Zasiłki celowe i specjalne celowe i zasiłek pogrzebowy

24 961,62

3 835,00

0,00

24 ,961 62

3 835,0

0,00
855 85508 Piecza zastępcza 26 105,73 0,00 26 105,73 0,00
855 85503 KDR 67,00 67,00 0,00 0,00

Powody przyznania pomocy rodzinom w latach 2017

Powód trudnej sytuacji życiowej

Liczba rodzin

2017

Ubóstwo 43

Bezdomność

0
Potrzeba ochrony macierzyństwa 5
Bezrobocia 29
Niepełnosprawność 18
Długotrwała lub ciężka choroba 1
Bezradność w sprawach opiekuńczo- wychowawczych , w tym: 17
rodziny niepełne 4
Rodziny wielodzietne 10
Przemoc w rodzinie 7
Alkoholizm 8
Narkomania 0
Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z ZK 2
Zdarzenie losowe 0
Sytuacja kryzysowa 0
   

       Z przedstawionych danych wynika, że wzorem lat ubiegłych najpoważniejszą trudnością życiową petentów pomocy społecznej jest bezrobocie. Kolejnymi poważnymi problemami jest niepełnosprawność i bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych.

Z A T R U D N I E N I E

         Według stanu na dzień 31.12.2017r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiźnie zatrudnionych ogółem 5 osób w tym 2 pracowników socjalnych wykonujących zadania z zakresu pomocy społecznej. Wszyscy pracownicy posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe i wykształcenie kierunkowe.

Od 10 lipca 2017r. została zatrudniona osoba na stanowisko asystent rodziny na umowo- zlecenie . Czas pracy 80 godzin miesięcznie.

Liczba etatów i poziom zatrudnienia wg stanu na 31.12.2017r.

 1. 1.Kierownik OPS - 1
 2. 2.Pracownik socjalny – 1
 3. 3.Starszy pracownik socjalny - 1
 4. 4.Referent do spraw rodzinnych -1

5.   Referent do spraw wychowawczych – ¾ i ¼ etatu główny księgowy

Z uwagi na konieczność ciągłego doskonalenia zawodowego pracownicy OPS w roku 2017r. uczestniczyli w szkoleniach , w szczególności z zakresu:

Nowelizacja o pomocy społecznej, świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych , funduszu alimentacyjnym.

Zmiany ustawy o Kodeksie postępowania administracyjnego

Uczestnictwo w konferencji poświęconej zjawisku przemocy ,, Widzimy , reagujemy, przeciwdziałamy-Razem przeciwko przemocy wobec osób zależnych,,

Uczestnictwo w szkoleniu ,, Kompendium wiedzy z Profilaktyki Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych,,

Uczestnictwo w szkoleniu ,, INTERWENCJA W RODZINIE Z PROBLEMEM PRZEMOCY,,

Uczestnictwo w szkoleniu asystenta rodziny.

ŚWIADCZENIA POMOCY SPOŁECZNEJ

       Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiźnie zgodnie z ustawą o pomocy społecznej realizuje zadania własne, należące do kompetencji samorządu gminnego oraz zadania zlecone gminie , należące do kompetencji państwa.

Do zadań własnych należy m.in. : sporządzanie wszelkich sprawozdań, przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, celowych , okresowych, ( zgodnie z obowiązującymi kryteriami). Udzielanie schronienia, przyznawanie posiłku i niezbędnego ubrania, opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz społeczne za osoby uprawnione, przyznawanie dożywiania dzieciom i młodzieży, sprawianie pogrzebu, umieszczanie i opłacanie pobytu w Domu Pomocy Społecznej, przyznawanie pomocy finansowej osobom opuszczającym zakłady karne jeżeli spełniają warunki zawartego między ministerstwami Porozumienia , utrzymywanie Ośrodka Pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenie pracowników.

     Do zadań zleconych należy; organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie kosztów powstałych w wyniku klęski żywiołowej , wypłacanie wynagrodzeń dla opiekunów prawnych.

           W roku 2017 z pomocy społecznej w formie świadczeń pieniężnych i niepieniężnych korzystało łącznie 84 rodziny ( 227 osób w rodzinach) . Sprawiono pochówek 1 osoby samotnie gospodarującej w wysokości 3 835, 00 złotych.

Program „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”

       W ramach realizacji programu ,, Pomoc państwa w zakresie dożywiania,, ,którego celem jest wsparcie gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym w zakresie dożywiania dzieci oraz zapewnienie posiłku osobom tego pozbawionym. Ośrodek realizował działania zapewniające pomoc w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności.

Ogólnym koszt realizacji w/w Programu w 2017 roku wyniósł 20 985,12 zł, w tym z dotacji 12 591,07 zł, środki własne 8 394,05 zł. Z pomocy w ramach Programu skorzystało 72 osób.

Na wniosek dyrektora   szkoły przyznano posiłki dla 4 dzieci.

Opłacaliśmy posiłki dla dzieci i młodzieży w następujących placówkach tj.

Bursza Szkolna Nr 1 w Łomży ul. Kopernika

Bursa Szkolna Nr 2 w Łomży ul. Stacha Konwy

Bursa szkolna Nr 3 w Łomży ul. Zjazd

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Długoborzu

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego  w Marianowie

Szkoła Podstawowa w Rutkach w formie bułek

Szkoła Podstawowa im Obrońców Wizny w Wiźnie

POMOC PAŃSTWA W WYCHOWANIU DZIECI – jest zadaniem zleconym do realizacji w Ośrodku Pomocy Społecznej .

Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje:

1.) Obywatelom polskim;

2.) cudzoziemcom;

1.Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

2. świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu , opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka.

3. Świadczenie wychowawcze przysługuje osobom, o których mowa w ust. 2, do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Świadczenie wychowawcze przysługuje osobom, o których mowa w ust. 2 , w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie.

W przypadku urodzenia dziecka albo ukończenia przez dziecko 18 roku życia kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc ustala się , dzieląc kwotę tego świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które to świadczenie przysługuje. Kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę.

W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych , żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach , kwotę świadczenia wychowawczego ustala się każdemu z rodziców wysokości połowy kwoty przysługującego za dany miesiąc świadczenia wychowawczego.

Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko osobom, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł.

Jeżeli członkiem rodziny jest osoba niepełnosprawna, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 200, 00 zł.

1.Świadczenie wychowawcze nie przysługuje , jeżeli:

 1. pozostaje w związku małżeńskim;
 2. dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
 3. pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
 4. członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

2. Świadczenie wychowawcze na dane dziecko nie przysługuje , jeżeli osobie

     samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz tego dziecka od

     jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego

     pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:  

 1. dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
 2. powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców

zostało oddalone;

 1. sąd zobowiązał jedno z rodziców do całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie

zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;

 1. dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

Na wypłatę świadczeń wychowawczych Program Rodzina 500+ wydatkowaliśmy kwotę 3 010 949,10 zł , złożoną 338 wniosków i wydaną 362 decyzję.

Organ właściwy realizuje zadania z zakresu świadczenia wychowawczego jako zadanie z zakresu administracji rządowej.

Świadczenia wychowawcze i koszt jego obsługi są finansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa.

BEZPŁATNA OPIEKA ZDROWOTNA

         Ośrodek pomocy społecznej realizuje zadania gminy polegające na ustaleniu uprawnień osób zgłaszających wnioski do Wójta , do bezpłatnej opieki zdrowotnej , finansowanej ze środków publicznych. Osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych określa art. 54 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W 2017r. wpłynę do Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiźnie 5 osób wydano pięć decyzji przyznających prawo do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej na okres 90 dni.

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

 

         Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lun niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu , której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych , przysługuje prawo umieszczenia w domu pomocy społecznej.

W 2017r. w DPS przebywało 5 osób   koszt pobytu podopiecznych wyniósł 127 492,98 złotych.

PRACA SOCJALNA

     W roku 2017 pracą socjalną objęto 156 rodzin a 432 osobami w tych rodzinach. Praca socjalna ukierunkowana była w szczególności na przywrócenie utraconej bądź ograniczonej zdolności samodzielnego funkcjonowania jednostki. Poprzez jej świadczenie wskazywano osobom i rodzinom możliwości kierowania własnym postępowaniem, w sposób dający gwarancję zdobycia niezależności w zabezpieczeniu godnych warunków życiowych.

W pracy socjalnej pierwszy plan jest środowiskowy wywiad rodzinny przeprowadzony w miejscu zamieszkania, za pomocą którego dokonywano analizy sytuacji życiowej klienta i członków jego rodziny oraz diagnozy przyczyn trudności życiowych, a także zasobów możliwości wszystkich członków rodziny. Na podstawie dokonanych ustaleń pracownicy socjalni we współpracy z klientem opracowali plan pracy w kierunku dokonania pozytywnych zmian. Jego realizacja wzmocniona świadczeniami pieniężnymi ma na celu doprowadzenie do usamodzielnienia się rodziny.

   Instrumentem wzmacniającym wzajemne zobowiązania zarówno klienta, jak też pracownika socjalnego jest kontrakt socjalny . W 2017 roku zawarto 2 kontrakty socjalne.

INNE DZIAŁANIA REALIZOWANE PRZEZ OPS

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiźnie współpracuje z następującymi podmiotami tj.

- KRUS

- ZUS

- Policją

- ze szkołami , sklepami, firmą pogrzebową

- z kościołem

- z Ośrodkiem Zdrowia, ze Szpitalem, Poradniami Specjalistycznymi

-z Sądem i Kuratorami

- Zakładem Karnym

- z Pocztą

- z PUP i PCPR

Oraz innym Ośrodkami Pomocy Społecznej.

Pracownicy Ośrodka wraz z ośrodkiem kultury przygotowali uroczystą wigilijną wieczerzę, podczas której osoby samotne i będące w trudnej sytuacji życiowej mogły spotkać się w miłej i przyjaznej atmosferze, złożyć sobie życzenia.

Ośrodek Pomocy Społecznej współpracuje z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej w Łomży, gdzie osoby znajdujące się w trudnej sytuacji korzystają z formy w postaci artykułów żywnościowych FEAD. W 2017r. z formy tej skorzystało 196 osób.

WSPARCIE RODZINY

   Ośrodek Pomocy Społecznej od 10 lipca 2017r . zatrudnił asystenta rodziny, gdyż wpływały wnioski z Sądu Rejonowego w Łomży o objęcie pracą asystenta rodziny- rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Zadaniem asystenta rodziny jest wspieranie rodziny wychowującej dzieci , zagrożonej wykluczeniem społecznym, poprzez zmianę stosunku osób w rodzinie do własnej sprawności, podniesienie samooceny, wzbudzenie wiary we własne siły, a także poprzez pomoc w wykonywaniu najprostszych czynności. Zaburzenia w funkcjonowaniu rodziny , powodujące groźne dysfunkcje, takie jak uzależnienia, przemoc, zaniedbanie, bezradność, mogą prowadzić do konieczności objęcia dzieci opieką zastępczą. W 2017r. było objęto 5 rodzin w których jest 15 dzieci .

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

   W roku 2009 ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nałożyła na gminę obowiązkowe powołanie zespołów interdyscyplinarnych i wszelkich działań zmierzających do zmniejszenia rozmiarów przemocy w rodzinie. Zarządzeniem Nr 27 /2011Wójta Gminy Wizna z dnia 3 sierpnia 2011r. został powołany zespół. Są to przedstawiciele pomocy społecznej, oświaty, ochrony zdrowia, prokuratury, policji, GKRPA, sądu.

Nowelizacja tej ustawy nałożyła na samorządy nowe obowiązki, a w szczególności:

- opracowanie i realizację programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochronę ofiar przemocy

- poradnictwo i interwencję w zakresie przeciwdziałania przemocy

Zespół Interdyscyplinarny spotyka się w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

Liczba procedur Niebieskiej Karty w 2017r.

Liczba posiedzeń ZI w 2017 roku Liczba formularzy Niebieska Karta A przekazanych przewodniczącemu ZI w tym przekazanych przez przedstawicieli:
policji pomocy społecznej GKRPA
9 9 9 0 0 0 0

Liczba zakończonych procedur Niebieska Karta Liczba zgłoszeń, co do których rozstrzygnięto o braku zasadności podejmowania działań Liczba procedur Niebieska Karta w trakcie realizacji Liczba posiedzeń grup roboczych
6 0 3 5

ŚWIADCZENIA RODZINNE

         System świadczeń rodzinnych działający od 2004r. jest kolejnym zadaniem zleconym Ośrodkowi do realizacji. Celem systemu pomocy rodzinie wprowadzonego przez ustawę o świadczeniach rodzinnych jest stworzenie spójnego wsparcia rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej, wychowującej dzieci uczęszczające do szkoły , w tym niepełnosprawne.

Ustawa była już kilkakrotnie nowelizowana przewiduje:

- jednolite kryteria dochodowe, oparte na kosztach utrzymania rodzin, warunkujące dostęp do świadczeń na poziomie wyższym niż egzystencjalne;

- jednolite źródło finansowania wydatków, tj. budżet państwa; dwa rodzaje świadczeń rodzinnych;

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami oraz świadczenia opiekuńcze;

- zwiększoną pomoc na rzecz rodziny w związku z edukacja dziecka, szczególnie niepełnosprawnego;

Podstawowym świadczeniem jest w dalszym ciągu zasiłek rodzinny wraz z dodatkami. Oprócz tego przyznawane jest świadczenie pielęgnacyjne, niezależny od dochodu jest zasiłek pielęgnacyjny oraz jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka.

             W przypadku , gdy członek rodziny osoby uprawnionej do świadczenia rodzinnego przebywa w kraju Unii Europejskiej, w którym mają zastosowania przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego nasz Ośrodek nie jest organem uprawnionym do wypłaty świadczeń rodzinnych. W związku z powyższym współpracujemy z Urzędem marszałkowskim w Białymstoku w zakresie realizacji świadczeń rodzinnych dla osób ubiegających się o te świadczenia w krajach Unii Europejskiej.

ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIE

Świadczenia rodzicielskie przysługuje:

 1. matce albo ojcu dziecka;
 2. rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej,

Świadczenie rodzicielskie przysługuje ojcu dziecka w przypadku:

 1. skrócenia okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego na wniosek matki dziecka po wykorzystaniu przez nią tego świadczenia za okres co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka;
 2. śmierci matki dziecka;
 3. porzucenia dziecka przez matkę.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje przez okres:

 1. 52 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym poradzie, przysposobienia lub objęcia opieką jednego dziecka;
 2. 65 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia lub objęcia opieką dwojga dzieci;
 3. 67 tygodni- w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia lub objęcia opieką trojga dzieci;
 4. 69 tygodni – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia lub objęcia opieką czworga dzieci;
 5. 71   tygodni – w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia lub objęcia opieką pięciorga i więcej dzieci.

Świadczenie rodzicielskie wynosi 1 000 zł miesięcznie nie jest uzależnione od kryterium dochodowego.

Prawo do świadczenia rodzicielskiego ustala się , począwszy od miesiąca urodzenia lub przysposobienia dziecka, a w przypadku opiekuna faktycznego dziecka i rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, osób od miesiąca objęcia dziecka opieką, jeżeli wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego został złożony w terminie 3 miesięcy, licząc od dnia urodzenia lub przysposobienia dziecka, a w przypadku osób opiekuna faktycznego dziecka i rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, od dnia objęcia dziecka opieką.

Rodzaje i wartość świadczeń rodzinnych w roku 2017

rodzaj świadczenia wysokość świadczenia

Zasiłek rodzinny

Od 01.11.2017

- 95 zł na dziecko w wieku do 5 lat

- 124 zł na dziecko w wieku 5-18 lat

- 135 zł na dziecko w wieku 18-24 lata

400 zł miesięcznie
urodzenia dziecka 1 000 zł jednorazowo na dziecko
samotnego wychowywania dziecka od 01.11.2017r.

- 193 zł miesięcznie, nie więcej niż 386 zł na wszystkie dzieci

- dziecko niepełnosprawne – kwotę dodatku zwiększa się o 80 zł na dziecko tj. kwotę 273 zł, nie więcej niż o 160 zł na wszystkie dzieci tj. łącznie 546 zł

kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego od 01.11.2017r.

- 90 zł miesięcznie na dziecko w wieku do 5 lat

- 110 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 lat do ukończenia 24 lat

rozpoczęcia roku szkolnego 100 zł jednorazowo na każde dziecko
nauki w szkole poza miejscem zamieszkania od 01.11.2017r.

- 69 zł miesięcznie (dojazd) na każde dziecko

- 113 zł miesięcznie (zamieszkiwanie w internacie) na każde dziecko

wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej od 01.11.2017r. - 95 zł miesięcznie na trzecie i kolejne dziecko uprawione do zasiłku rodzinnego
zasiłek pielęgnacyjny 153 zł miesięcznie
specjalny zasiłek opiekuńczy 520 zł miesięcznie
zasiłek dla opiekuna 520 zł miesięcznie
świadczenie pielęgnacyjne 1477 zł miesięcznie
świadczenie rodzicielskie 1 000 zł miesięcznie
 1. 1 000zł jednorazowo

W roku 2017 złożono 318 Wniosków dotyczących świadczeń rodzinnych. Wydano 365 decyzji administracyjnych dotyczących świadczeń rodzinnych.

KARTA DUŻEJ RODZINY

     Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Jej posiadacze mogą korzystać z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Posiadanie Karty ułatwia więc dużym rodzinom dostęp do rekreacji oraz obniża koszty codziennego życia.

Karta przysługuje niezależnie od uzyskiwanych dochodów rodzinom z co najmniej trójką dzieci.

Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci – do 18 roku życia lub do ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej, maksymalnie do osiągnięcia 25 roku życia. Osoby posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności otrzymują Kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.

Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny należy złożyć wniosek w gminie odpowiadającej miejscu zamieszkania.

Od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017r

przyjęto 5 wniosków o przyznanie 25 kart

wydano 20 kart dla rodzin

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiźnie nie wydał żadnej decyzji odmownej o przyznanie Karty Dużej Rodziny.

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

   Świadczenia funduszu alimentacyjnego to rodzaj finansowego wsparcia, kierowany do rodzin, w których dzieci pomimo zasądzonych od rodzica wyrokiem sądu alimentów, są ich pozbawione z powodu bezskuteczności egzekucji sądowej. W takich okolicznościach państwo zastępczo wypłaca osobom uprawnionym świadczenia pieniężne w wysokości zgodnej z wyrokiem sądowym, nie więcej jednak niż 500 zł na dziecko. W roku 2017 świadczenia funduszu wypłacono łącznie w wysokości 101 233,33 zł

Na skutek podjętych działań dłużnicy alimentacyjni dokonali zwrotu z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na łączną kwotę 7 016,15 zł.

DODATKI MIESZKANIOWE

         Dodatek mieszkaniowy stanowi świadczenia pieniężne , które wspiera funkcje ekonomiczną rodziny poprzez dofinansowanie opłat za zajmowany lokal. Czynnikami kształtującymi wysokość przyznanego dodatku mieszkaniowego są: wysokość posiadanych dochodów w stosunku do najniższej emerytury, liczba członków gospodarstwa domowego oraz wysokość ponoszonych wydatków mieszkaniowych za zajmowany lokal.

W roku 2017 nie udzielano pomocy finansowej w formie dodatków mieszkaniowych.

POTRZEBY I PLANY OPS NA ROK 2017

- Zabezpieczenie środków finansowych na wypłatę świadczeń pieniężnych ( zasiłki celowe, specjalne zasiłki celowe)

- Zabezpieczenie środków finansowych na ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej

- Zabezpieczenie środków finansowych na wypłatę dodatków mieszkaniowych

- Zapewnienie w budżecie gminy środków finansowych na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej

- Zabezpieczenie środków na realizację wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania ,, Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

- Zatrudnienie pracownika socjalnego zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o pomocy społecznej t j. zgodnie z art. 110 ust. 11 i 12 .

Dodatkowe informacje