Uchwała Nr XXXIII/163/17Rady Gminy Wiznaz dnia 31.10.2017

 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego programu Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Wizna na lata 2012-2020

            Na podstawie art. 18 ust.1 w związku z art. 7 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 ) oraz art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. z 2015r. poz. 1390 z póź. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1 w załączniku do uchwały Nr 16/83/12 Rady Gminy Wizna z dnia 29 maja 2012w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2020 i uchwały Nr XXXVIII/187/14 Rady Gminy Wizna z dnia 29 sierpnia 2014 r . zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego programu Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Wizna na lata 2012-2020 wprowadza się następującą zmianę :

Rozdział V otrzymuje brzmienie

,,ZADANIA PROGRAMU

1.Podejmowanie i realizowanie zintegrowanych działań w zakresie przeciwdziałania przemocy i ofiar przemocy w rodzinie poprzez podniesienie poziomu wiedzy i świadomości społeczności lokalnej dotyczącej przemocy domowej:

Lp. Zadania Termin realizacji Realizatorzy
1 Rozwój form spędzania czasu wolnego celem wzmacniania więzi rodzinnych, prowadzenie zajęć edukacyjno-wychowawczych 2013-2020 OPS, placówki oświatowe
2 Realizacja programów ochrony ofiar przemocy 2013-2020 Urząd Gminy, OPS, placówki oświatowe
3 Realizacja programów profilaktycznych w placówkach oświatowo-edukacyjnych, uwrażliwiających dzieci i młodzież na problem przemocy 2014-2020 OPS, placówki oświatowe
4 Organizacja kompanii profilaktyczno- edukacyjnych przeciw przemocy domowej 2014-2020 OPS, policja. placówki oświaty, służba zdrowia, GKRPA
5 Edukacja osób pochodzących z grup ryzyka 2013-2020 Policja, GKRPA, placówki oświatowe

2. Pomoc zmierzająca do przerwania przemocy w rodzinie zmniejszenia negatywnych następstw występowania przemocy w rodzinie u ofiar i świadków przemocy.

Lp. Zadanie Termin realizacji Realizatorzy
1 Realizacja zintegrowanych i skoordynowanych działań Zespołu Interdyscyplinarnego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy 2012-2020 ZI, OPS. GKRPA
2 Interwencje w przemocy domowej 2014-2020 Policja, służba zdrowia, placówki oświatowe, OPS
3 Interwencja w przemocy wobec dzieci 2013-2020 Policja, placówki oświatowe, służba zdrowia, OPS
4 Zawiadamianie Policji lub prokuratora o domniemaniu popełnienia przestępstwa znęcania się nad rodziną

Według potrzeb

2012-2020

Policja , OPS, placówki oświatowe, służba zdrowia
5 Planowanie i realizacja zadań pomocowych w Zespole Interdyscyplinarnym

2012-2020

wg potrzeb

Policja , OPS, służba zdrowia, Kościoły

3. Podniesienie wiedzy i umiejętności osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie

Lp. Zadanie Termin realizacji Realizatorzy
1 Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie

2012-2020

1raz w roku

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wizna.

§. 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                       Przewodniczący Rady Gminy Wizna

Jarosław Łuba

Dodatkowe informacje