Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

tel. (86)

fax. (86)

e-mail: 

Godziny przyjmowania interesantów:poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiźnie jest jednostką organizacyjną Gminy Wizna. Terenem działania jest gmina wiejska Wizna.
Ośrodek realizuje zadania własne gminy oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej określone w ustawie o pomocy społecznej oraz w innych przepisach, dotyczące ochrony poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych, a w szczególności:

  • Przyznawanie i wypłacanie świadczeń określonych ustawą o pomocy społecznej,
  • Przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych,
  • Przyznawanie i wypłacanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych,
  • Pobudzenia społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin,
  • Prowadzenie fachowej działalności socjalnej ukierunkowanej na pomoc osobom i rodzinom celem odzyskiwania zdolności do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie,
  • Organizowanie poradnictwa socjalnego i usług opiekuńczych,
  • Zapobieganiu trudnym sytuacjom życiowym oraz podejmowanie działań zmierzających do usamodzielniania osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem,
  • Rozwijanie innych form pomocy i samopomocy społecznej,
  • Realizacja Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, Gminy Wizna.

 

 

Dodatkowe informacje