Forma pomocy:

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 07 września 2007r. r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 859 z późniejszymi zmianami) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 07 lipca 2010r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. z 2010r. Nr 123 poz. 836 z późn. zm.)

Kogo dotyczy pomoc:

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej:

1) do ukończenia 18 roku życia albo,

2) do ukończenia 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej

3) w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności- bezterminowo. Osobą uprawnioną do otrzymania świadczenia z funduszu alimentacyjnego jest osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeśli osoba uprawniona:

1. została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej;

2. zawarła związek małżeński;

 

Kryteria i warunki udzielania pomocy:

Warunkiem przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest bezskuteczność egzekucji.

Bezskuteczność egzekucji oznacza to egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zobowiązań alimentacyjnych w kwocie aktualnie zasądzonych alimentów, bez względu na wielkość zaległych zobowiązań dłużnika wobec osoby uprawnionej; za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z powodu:

a) braku podstawy prawnej do podjęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika,

b) braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą. Osoby ubiegające się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego muszą spełniać kryterium dochodowe - miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 725,00 zł netto, bez względu na to, czy w rodzinie wychowywane jest dziecko niepełnosprawne. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500,00 zł.

Wymagane dokumenty o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego:

1. Oryginalne zaświadczenie od komornika o bezskuteczności egzekucji świadczeń

alimentacyjnych za okres ostatnich dwóch miesięcy, lub informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w związku z:

• brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia,

• brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.

2. Oryginał zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodzie uzyskanym w roku 2014 pełnoletnich członków rodziny.

3. Zaświadczenie od komornika o egzekucji alimentów za 2014.

4. Dokument stwierdzający wiek osoby uprawnionej.

5. Zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów.

6. Zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego, wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.

7. Orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

8. Odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej zawartej przed mediatorem.

9. Zaświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej (pełnoletniej)do szkoły lub szkoły wyższej.

10. Decyzję ZUS o przyznaniu renty lub emerytury.

11. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

12. Zaświadczenie za pierwszy pełny przepracowany miesiąc z wyszczególnieniem: przychód, dochód, podatek, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

13. Zaświadczenie o wysokości stypendium uzyskanego w roku 2014.

14. Orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej.

Tryb załatwienia sprawy:

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego należy złożyć do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wierzyciela.

Decyzję o ustaleniu prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego wydaje się w ciągu jednego miesiąca od daty wpływu wniosku. Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się począwszy od miesiąca, w którym został złożony wniosek wraz z wymaganą dokumentacją w tutejszym ośrodku, do końca okresu świadczeniowego.

Okres świadczeniowy trwa od 1 października do 30 września.

Uwaga:

W przypadku gdy świadczenie z funduszu alimentacyjnego dochodzone są od dłużnika alimentacyjnego zamieszkałego za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, osoba mająca prawo do świadczeń alimentacyjnych składa do ośrodka pomocy społecznej wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego łącznie
z informacją sądu okręgowego o stanie egzekucji lub zaświadczeniem zagranicznej instytucji egzekucyjnej o stanie egzekucji świadczeń alimentacyjnych za okres dwóch ostatnich miesięcy.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Kielcach za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.


Dokumenty do pobrania

 1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
  w formacie MS Word
  w formacie pdf
 2. Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne , o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy (zał. nr 3)
  w formacie MS Word
  w formacie pdf
 3. Oświadczenie członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy (zał. nr 4)
  w formacie MS Word
  w formacie pdf

Dodatkowe informacje